Inleiding
Het beslag- en executierecht is van belang wanneer u een vordering op een andere partij zeker wil stellen of wanneer u een vordering, die door de rechter is toegewezen, wil (laten) verhalen op de andere partij. Ook het beslag- en executierecht is aan verandering onderhevig als gevolg van de maatschappelijke- en technische ontwikkelingen. In dit artikel zal ik u, op hoofdlijnen, informeren over deze wijzigingen.

Geen onnodige pressie
Het is niet meer toegestaan om het leggen van beslag als uitsluitend pressiemiddel te gebruiken en beslag te leggen op zaken indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat er met de executie ervan geen netto-opbrengst te realiseren is. De uitzondering daarbij is dat beslag wel mogelijk is indien de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar niet op onevenredig zware wijze in zijn belangen wordt getroffen bijvoorbeeld als de schuldenaar wel kan, maar niet wil betalen.
Deze wijziging is vooral bedoeld om de schulden niet verder te laten oplopen indien de schuldenaar niet kan betalen.

Beslagverbod geactualiseerd naar de huidige tijd
Door deze wijziging geldt een algeheel beslagverbod op niet-bovenmatige inboedelzaken van de door de schuldenaar bewoonde woning. Concreet gaat het hier dan om het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van de woning dienende roerende zaken.
Indien een schuldenaar een tweede woning heeft dan geldt het algeheel beslagverbod niet voor deze tweede woning, uitsluitend voor de, door de schuldenaar aangemerkte, bewoonde woning. Dit is in beginsel de woning waar de schuldenaar staat ingeschreven.
Verder is het niet toegestaan om beslag te leggen op zaken die de schuldenaar en de tot zijn gezin behorende huisgenoten redelijkerwijs nodig hebben voor de persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften. Denk hierbij aan toiletartikelen maar ook kan een fiets, mobiele telefoon en laptop onder dit beslagverbod vallen. Uiteraard is het wel mogelijk om op bovenmatige zaken beslag te leggen, bijvoorbeeld een 2e laptop van een schuldenaar die alleen woont.
Ook gaat een beslagverbod gelden voor zaken van hoogstpersoonlijke aard en gezelschapsdieren. Een trouwring is een voorbeeld van een zaak van hoogstpersoonlijke aard. Bij gezelschapsdieren gaat het om dieren die in de woning verblijven, bestemd zijn om te houden voor gezelschap en waarmee de schuldenaar een grote emotionele band voelt. Hobbydieren zoals paarden vallen hier niet onder aangezien deze niet in de woning verblijven.

Online executie(s)
Roerende zaken kunnen via internet worden geëxecuteerd (verkocht) en niet uitsluitend op een fysieke openbare verkoop. De aankondiging van een online verkoop zal via een centrale website plaatsvinden en de deurwaarder is verplicht om (ook) op deze website de aankondiging te doen aangezien het beter is voor de opbrengst indien er meerdere geïnteresseerden zijn.

Beslagvrij gedeelte bij beslag op bankrekening
Voor natuurlijke personen geldt een grensbedrag waar geen beslag op mag worden gelegd bij het bankbeslag. Indien de schuldenaar meerdere banken heeft geldt dit beslagvrije bedrag per bank. Op dit moment zijn deze bedragen:
– € 1.486,37 voor een alleenstaande;
– € 1.623,45 voor een alleenstaande ouder;
– € 1.956,90 voor gehuwden zonder kinderen;
– € 2.093,48 voor gehuwden met een of meer kinderen.
Bovenstaande bedragen zullen met enige regelmaat aangepast worden.

Informatiebevoegdheid deurwaarder
De deurwaarder heeft nu de mogelijkheid om de schuldenaar te vragen waar deze een bankrekening heeft en de schuldenaar is verplicht om alle bankrekeningnummers door te geven. Helaas is er geen sanctie opgenomen indien de schuldenaar niet aan deze verplichting voldoet waarbij de praktijk zal moeten uitwijzen of schuldenaren gehoor zullen geven aan een verzoek van de deurwaarder.
De bevoegdheid om aan banken te vragen of de schuldenaar bij hen een bankrekening heeft zal dan ook meer effect hebben. De bank is gehouden om zo snel mogelijk informatie te geven en mag de schuldenaar niet informeren over het verzoek van de deurwaarder. Let wel op dat Nederland ongeveer 70 banken kent en het administratief bewerkelijk is om iedere bank te bevragen.

Beslag op motorrijtuigen
Het leggen van beslag op een motorrijtuig of aanhangwagen hoeft niet meer fysiek plaats te vinden en kan nu ook middels beslag in het kentekenregister waardoor het kenteken niet meer kan worden overgedragen (verkoop) door de schuldenaar. De schuldenaar is na beslag op het motorrijtuig verplicht om deze aan de deurwaarder af te geven indien de deurwaarder dat verzoekt. Indien de schuldenaar niet aan dit verzoek voldoet dan is sprake van ‘onttrekking’ hetgeen een misdrijf is.

Resumerend
Door de wijzigingen in het beslag- en executierecht kan gesteld worden dat zowel de schuldeiser als de deurwaarder meer mogelijkheden hebben om een vordering te verhalen. Ook is het op bepaalde onderdelen eenvoudiger worden om een vordering te verhalen en ook dit is een positieve ontwikkeling.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het executie- en beslagrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen want daar zijn wij immers voor.

mr. K. Peusch