Inleiding

Zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof. Al deze vormen van verlof hebben te maken met de zwangerschap, bevalling, de geboorte of het uitvoeren van de ‘functie’ ouder. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof blijft in 2019 ongewijzigd, evenals het ouderschapsverlof. Wel vindt er een wijziging plaats met betrekking tot het geboorteverlof.

De WIEG

De ‘WIEG’, oftewel de Wet invoering extra geboorteverlof’ is per 1 januari 2019 in werking getreden. Onderstaand zal ik de oude wetgeving vergelijken met de nieuwe ‘WIEG’.

Oude wetgeving:

Artikel 4:2 Wet arbeid en zorg

Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, heeft de werknemer     gedurende een tijdvak van vier weken recht op verlof met behoud van loon voor twee dagen   waarop hij arbeid pleegt te verrichten. Het recht bestaat vanaf de eerste dag dat het kind        feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2019:

Artikel 4:2 Wet arbeid en zorg

  1. Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent, heeft de werknemer gedurende een tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week.
  2. Indien de arbeidsovereenkomst of de publiekrechtelijke aanstelling wordt beëindigd voordat het geboorteverlof volledig is genoten, heeft de werknemer, indien hij een nieuwe arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling aangaat, tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op het verlof dat nog niet is opgenomen, met inachtneming van dit hoofdstuk.
  3. Indien de arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling wordt beëindigd, is de werkgever verplicht aan de werknemer, op diens verzoek, een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel geboorteverlof de werknemer aanspraak heeft.

Zoals uit de nieuwe wetgeving blijkt heeft een fulltime werknemer met ingang van 1 januari 2019 recht op geboorteverlof van 5 dagen met behoud van loon (eenmaal de arbeidsduur per week). Voorwaarde is wel dat dit verlof pas kan worden opgenomen ná de bevalling en dat het verlof binnen vier weken na de bevalling dient te zijn opgenomen. Let verder op dat van dit artikel niet ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken.

Conclusie

Het vroegere ‘kraamverlof’ van twee dagen is door de Wet invoering extra geboorteverlof omgezet in een geboorteverlof van vijf dagen, dus met een uitbreiding van drie dagen. Ieder extra geboorteverlof zal door de werknemer worden toegejuicht, waarbij de werkgever toch vaak een tegenstrijdig belang heeft aangezien de werknemer dan geen arbeid verricht. Ondanks de uitbreiding naar vijf dagen is Nederland hiermee nog lang niet op het Europees gemiddelde van (ruim!) acht weken

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen.

K. Peusch