Wie betaalt als er schade ontstaat aan de lease auto, de werkgever of de werknemer?

Schade aan een leaseauto veroorzaakt tijdens privé gebruik komt niet altijd vanzelfsprekend voor rekening en risico van de werknemer zo blijkt uit de jurisprudentie.  Een kantonrechter te Haarlem stelt een werkgever die zulks probeert te bereiken dan ook in het ongelijk.

Op een ochtend veroorzaakt de partner van de in deze procedure betrokken werkneemster onder invloed van verdovende middelen (cannabis) een ongeluk met haar leaseauto. De auto wordt total loss verklaard en de schade bedraagt meer dan euro 17.000,00. Omdat de verzekeraar de schade niet vergoed, stelt deze werkgever de werkneemster aansprakelijk voor de ontstane- en geleden schade. De werkgever doet dat enerzijds op grond van onrechtmatige daad en anderzijds op grond van slecht werknemerschap. De werkgever stelt met zoveel woorden dat de werkneemster door onoplettendheid of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt aan de auto welke eigendom is van werkgever. De werkneemster heeft het verwijt gekregen dat zij de sleutels van de auto op een plaats heeft laten liggen waar haar partner heel makkelijk bij kan. Zij heeft door deze handelwijze, zo stelt de werkgever, meegewerkt aan het ontstaan van de schade aan de auto. Daarom is zij volgens de werkgever ook volledig aansprakelijk  voor de schade.

De rechter komt evenwel tot de navolgende conclusie: er is geen sprake van een onrechtmatige gedraging. Er is niet gesteld en ook niet gebleken dat deze vrouw op de hoogte is geweest van het cannabisgebruik door haar partner. Ook is de partner nooit eerder, ter zake van het gebruik van verdovende middelen,  met de politie in aanraking gekomen. Er rust dan ook, in tegenstelling tot hetgeen de werkgever beweert, geen plicht op  de werkneemster om de sleutels op een afgesloten- of veilige plek te bewaren.

Het beroep op aansprakelijkheid van deze vrouw in de hoedanigheid van werkneemster, die in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden, schade toebrengt aan een van de eigendommen van de werkgever, mist volgens de rechter toepassing, omdat het hier niet gaat om schade die tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is veroorzaakt: het ongeluk heeft immers plaatsgevonden buiten werktijd. Ook is in deze zaak slecht werknemerschap niet aan de orde. De werkneemster hoeft de door haar partner aangerichte schade derhalve niet te vergoeden.

Dat kan anders zijn als werkgever en werknemer bepaalde zaken over het gebruik van de lease auto in een overeenkomst of in een reglement hebben geregeld. In het geval dat een werknemer de beschikking heeft over een leaseauto is vaak een leasereglement van toepassing naast de arbeidsovereenkomst. Daarin kan dan onder meer worden opgenomen dat enkel en alleen de werknemer in de leaseauto mag rijden. Op de arbeidsovereenkomst in bovenstaande procedure is ook een leaseregeling van toepassing. In die regeling is echter opgenomen dat gezinsleden gebruik mogen maken van de auto en dat de werknemer niet in de auto aanwezig hoeft te zijn. Conclusie: een goed leasereglement is daarom een must. De Keizersgracht Juristen kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen hiervan.

Mr. Sabrina Geurts