Wet Arbeidsmarkt in Balans: Transitievergoeding

Inleiding

Inmiddels is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) sinds 1 januari 2020 in werking getreden en is het arbeidsrecht op diverse onderdelen gewijzigd. Een van deze onderdelen is de opbouw en berekening van de transitievergoeding. Aangezien regelmatig vragen omtrent de transitievergoeding mij bereiken, zal ik onderstaand een toelichting geven op de nieuwe transitievergoeding sinds de invoering van de WAB.

Transitievergoeding vóór de WAB

Zoals bekend hebben werknemers sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 (in beginsel) recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit geldt ook indien een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voorwaarde was daarbij dat het dienstverband minimaal 24 maanden had geduurd. De bedoeling van de transitievergoeding is compensatie voor ontslag en als vergoeding om de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken.

De opbouw van de transitievergoeding vóór de invoering van de WAB bedroeg 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar gedurende de eerste 10 jaar van het dienstverband en vanaf het 10e jaar was de opbouw 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. De berekening werd afgerond op halve dienstjaren.

Daarnaast was er voor werknemers van 50 jaar of ouder een gunstigere opbouw, mits de werkgever 25 of meer werknemers in dienst had. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst was een gunstige regeling van toepassing indien sprake was van een slechte financiële situatie waardoor de dienstjaren vóór 1 mei 2013 niet hoefden te worden meegeteld bij het aantal dienstjaren.

Transitievergoeding ná de WAB

Door de invoering van de WAB sinds 1 januari 2020 is de oude berekening van de transitievergoeding vervangen. Ook geldt nu dat, bij beëindiging, vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bestaat en dus ook bij een beëindiging tijdens de proeftijd. Let wel op dat de transitievergoeding (in beginsel) alleen is verschuldigd indien beëindiging op initiatief van de werkgever plaatsvindt. Neemt de werknemer dus ontslag dan bestaat geen recht op een transitievergoeding.

De nieuwe berekening van de transitievergoeding is een stuk eenvoudiger geworden en bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Daarbij dient de berekening plaats te vinden naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband van het jaar of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

Voor de werknemer betekent de eenvoudigere berekening dat er geen extra opbouw is voor werknemers van 50 jaar of ouder en de extra opbouw bij een dienstverband langer dan 10 jaar is komen te vervallen.

Daarnaast is de overgangsregeling vervallen voor werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst waarbij de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet hoeven te worden meegeteld bij een slechte financiële situatie. Bij de nieuwe berekening met ingang van de WAB telt dus het gehele arbeidsverleden mee.

Verder is en blijft de transitievergoeding gemaximeerd een aan bepaald bedrag dat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. De vergoeding voor 2020 is vastgesteld op maximaal € 83.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 83.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Overgangsrecht

Met betrekking tot de berekening van de transitievergoeding is als overgangsrecht bepaald dat de oude berekening van toepassing blijft indien:

  • De arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is opgezegd;
  • Een procedure bij het UWV of de kantonrechter is gestart vóór 1 januari 2020;
  • De werknemer vóór 1 januari 2020 heeft ingestemd met ontslag.

Voor de overige situaties geldt met ingang van 1 januari 2020 de nieuwe berekening.

Concluderend

Zoals uit bovenstaande blijkt is de berekenwijze van de transitievergoeding met ingang van de invoering van de WAB per 1 januari 2020 aanzienlijk gewijzigd. Kort samengevat is de berekenwijze eenvoudiger geworden en is de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband verschuldigd. Verder kan overgangsrecht van toepassing zijn in situaties van vóór 1 januari 2020.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen want daar zijn wij immers voor.

  1. K. Peusch

 

Bronnen:

–           Wet Arbeidsmarkt in Balans inclusief memorie van toelichting