In een eerder door ons gegeven lezing is de uitspraak van de rechter besproken in een kort geding over het dragen van een mondkapje op de werkvloer indien de werkgever deze instructie geeft.
Kort gezegd had de werkgever een instructie gegeven tot het dragen van een mondkapje en de werknemer weigerde dit op grond van een ongerechtvaardigde inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer.

Zoals eerder aangegeven bepaalde de rechter in kort geding dat de werkgever, in de gegeven omstandigheden, op een juiste wijze gebruik maakte van het instructierecht en gerechtigd was het loon op te schorten totdat de werknemer zou overgaan tot het dragen van een mondkapje. Aangezien deze uitspraak in kort geding heeft plaatsgevonden was het de vraag of er ook een vervolg zou komen in een bodemprocedure waar de rechter meer tijd heeft om inhoudelijker op de kwestie in te gaan.

De werkgever heeft in deze kwestie in de bodemprocedure ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. In de bodemprocedure blijft het instructierecht van de werkgever tot het dragen van een mondkapje in deze omstandigheden in stand. Tevens oordeelt de rechter dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie en niet op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen zoals primair door de werkgever verzocht. Daarbij is de werkgever veroordeeld tot het betalen van een billijke vergoeding van € 3.000,-, bovenop de wettelijke transitievergoeding van € 2.959,71, nu de rechter van oordeel is dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de arbeidsverhouding te herstellen en zorgde voor (verdere) escalatie.

Los van bovenstaande diende de werkgever ook nog € 25.180,19 aan de werknemer te voldoen bestaande uit achterstallig salaris en bedrijfskledingvergoeding, inclusief vakantiegeld en wettelijke verhoging van 15%.

Concluderend blijft in de gegeven omstandigheden het instructierecht van de werkgever tot het dragen van een mondkapje in stand en is de rechter overgegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever wel diep in de buidel heeft moeten tasten.

mr. Kyle Peusch