Zeer interessant voor elke ondernemer: onze online kennisdeling over de “aansprakelijkheid bij niet-nakoming” op dinsdag 28 september a.s.
We verzorgen wederom een online kennisdeling over de aansprakelijkheid bij niet-nakoming.
Onze juristen nemen u mee in de regelgeving rondom de zogenaamde “tekortkoming in de nakoming” waarbij termen als ingebrekestelling, verzuim, ontbinding, schadevergoeding, nadeelcompensatie uitvoerig aan de orde zullen komen.
Iedere ondernemer krijgt hier wel eens mee te maken. Kost een uurtje van uw tijd tussen 09.30 en 10.30 uur maar biedt mooie handvaten voor uw bedrijfsvoering. U kunt zich hiervoor nog aanmelden tot en met vrijdag 24 september a.s. via jurist@keizersgracht.nl en ontvangt dan de link voor deelname.

Neem uw debiteuren eens onder de loep!
Het Keizersgracht Rechtshulpabonnement biedt de mogelijkheid om onbeperkt een eerste betalingssommatie te laten verzenden aan uw debiteuren. Deze vriendelijke doch dringende sommatie is uitermate effectief, zo is in de praktijk gebleken. In maar liefst 87% van de gevallen gaat de debiteur alsnog over tot betaling. Zo nodig sturen we, binnen de pijlers van het abonnement, ook een uitgebreidere sommatiebrief waarin de pressie ietwat wordt opgevoerd in het geval op de 1e sommatie geen betaling heeft plaatsgevonden. In het geval dat dan nog steeds betaling uitblijft dan wordt er vanuit Keizersgracht nog 1 maal telefonisch gesommeerd. Nieuw is dat laatstgenoemde dienstverlening in de vorm van de 2e brief en het telefoontje bij het abonnement zijn inbegrepen. U kunt uw aanvraag met de openstaande factuur insturen naar
jurist@keizersgracht.nl

De NOW is verlengd. De vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 4) is een feit.
De NOW is verlengd vanaf 1 juli 2021 t/m 30 september 2021, de tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden. De NOW 4 is vanaf 26 juli 2021 t/m 30 september 2021 aan te vragen.
Er moet sprake zijn van een gemiddeld omzetverlies van minimaal 20% over drie aaneengesloten maanden vergeleken met 2019.
Voor berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies.
Bedrijven blijven verplicht om- of bijscholing te stimuleren en het verbod op dividend en bonussen blijft bestaan.
Bij ontslag of het aflopen van een arbeidscontract heeft een werkgever een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk. Gebeurt dat niet dan is de sanctie 5% korting op het subsidiebedrag.
De NOW 4 geldt ook voor werkgevers die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg, voor deze werkgevers gelden dezelfde voorwaarden, wat de reden van de aanvraag is, corona of overstroming, maakt geen verschil.

Regeling onbelast vergoeden reiskosten verlengd tot 1 januari 2022
De Belastingdienst meldt dat deze regeling opnieuw wordt doorgezet. Eerder was 1 oktober 2021 de uiterste datum. In ieder geval tot 1 januari 2022 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.