De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden op 17 maart 2021 plaats. In de regel heeft een werknemer de mogelijkheid om buiten de werktijd om te stemmen. Maar wat nu als dit niet mogelijk is?

Artikel J 10 van de Kieswet geeft aan dat iedere werkgever verplicht is te zorgen dat iedere kiezer die bij hem in dienstbetrekking is, de gelegenheid krijgt zijn stem uit te brengen voor zover dit niet kan geschieden buiten de vastgestelde arbeidstijd en mits de kiezer daardoor niet meer dan twee uur verhinderd is zijn arbeid te verrichten.

Verder staat in artikel 4:1 lid 1 sub d van de Wet arbeid en zorg dat de werknemer recht heeft op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens de uitoefening van het actief kiesrecht.

Het bovenstaande betekent dan ook dat indien een werknemer niet buiten de werktijden om kan stemmen, de werkgever verplicht is om de werknemer hiertoe in de gelegenheid te stellen en dat dit gedurende maximaal 2 uur met behoud van salaris is.

Heeft u hieromtrent nog vragen, contacteer ons gerust.

Bronnen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2020-07-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/2020-07-01