Heimelijke opname levert toegezegde bonus op

Inleiding
Vroeger was het heimelijk opnemen van gesprekken een stuk lastiger dan tegenwoordig. Iedereen heeft tegenwoordig wel een telefoon met een opnamefunctie en deze wordt ook vaker dan vroeger gebruikt.

Vooropgesteld is het heimelijk/stiekem opnemen van gesprekken niet strafbaar en (dus) toegestaan, mits de opnemer zelf deelneemt aan het gesprek. Niet strafbaar betekent overigens niet dat een heimelijke opname daarmee ook nimmer onrechtmatig kan zijn. Een heimelijke opname kan namelijk ook een schending van de persoonlijke levenssfeer van de (andere) gespreksdeelnemer(s) zijn. 

Onderstaand wijs ik u op een uitspraak d.d. 19 mei 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:4675) van de rechter waar een bonus, in de vorm van een winstdelingsregeling, ter discussie stond.

Situatie
In onderhavige situatie was een discussie tussen een werknemer en werkgever ontstaan over het wel of niet recht hebben op een bonus. De werkgever heeft deze bonus niet schriftelijk vastgelegd en betwist dat een bonus is overeengekomen.

De werknemer heeft de gesprekken waarin is gesproken over de bonus opgenomen en uit die gesprekken kan de kantonrechter niet anders afleiden dan dat de algemeen directeur daarin erkent dat een winstdeling van 5% van de winst van (het gehele concern van) is overeengekomen. Immers, in het gesprek van 1 december 2021 stelt werknemer die regeling nadrukkelijk en specifiek aan de orde en daarop reageert de algemeen directeur met de opmerking: 

Nou laat het wel duidelijk zijn dat het geldt tot en met heden en naar de toekomst toe zullen we daar iets anders over af moeten spreken”. 

En de algemeen directeur zegt ook: 

(…) nou [verweerder] , als je nou echt je kont in de krib gooit dan houdt het hier op en dan moge duidelijk zijn dat ik naar de toekomst geen 5% winst van de groep uitkeer.” 

Als de werknemer vervolgens een concreet bedrag aan winstdeling noemt en opmerkt dat hij denkt dat het inmiddels over € 500.000,00 gaat, antwoordt de algemeen directeur met: 

Maar daar hebben we toch helemaal geen discussie over.” 

In het gesprek van 14 december 2021 zegt de algemeen directeur dat hij “tweehonderdduizend winstdeling [wil] betalen”. 

Deze verklaringen en opmerkingen van de algemeen directeur zijn een duidelijke erkenning van de door de werknemer gestelde overeenkomst over de winstdeling.

De kantonrechter kan op basis van de beschikbare gegevens, met name de opnames van eerdergenoemde gesprekken, met een voldoende mate van zekerheid vaststellen dat de winstdelingsregeling is overeengekomen waardoor de werkgever een bedrag van in totaal € 485.939,85 bruto aan de werknemer dient te voldoen. 

Conclusie
Het heimelijk opnemen van een gesprek is toegestaan en kan zelfs als bewijs dienen. Ook indien het bewijs onrechtmatig is verkregen dan betekent dat niet meteen dat de rechter daar niks mee mag doen. De waarheidsvinding en het belang van partijen om hun stelling aan te tonen wegen vaak zwaarder dan het belang om bewijs uit te sluiten. 

Wel kan het heimelijk opnemen van gesprekken gevolgen hebben voor het dienstverband. Het heimelijk opnemen van gesprekken kan namelijk leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie en/of vertrouwensbreuk. Verder wordt in zijn algemeenheid aangegeven dat het heimelijk opnemen ‘niet netjes’ is en heeft het de voorkeur om opname op voorhand aan te kondigen/te bespreken. 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met een van onze Keizersgracht Juristen. 

mr. K. Peusch