Inleiding
Dat een werknemer ernstig verwijtbaar kan handelen en daardoor via de rechter kan worden ontslagen is breed bekend. Anders is de situatie dat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt richting de werknemer. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst dan toch zelf opzeggen!? Dat klopt, en een werknemer kan er ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst door de rechter te laten beëindigen en daarbij een vergoeding te vragen aangezien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
Onderstaand wijs ik u op een recente uitspraak d.d. 11 oktober 2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:6508) van de rechter waarbij het gedrag van de werkgever door de rechter als ernstig verwijtbaar is beoordeeld en dat de werknemer daardoor recht heeft op een vergoeding van ruim € 138.729,32

Situatie
De werknemer in kwestie is sinds 1 september 2017 in dienst. De werkgever heeft in maart 2020 een reorganisatie uitgevoerd waardoor de functie van de werknemer is komen te vervallen. Op dat moment was de werknemer arbeidsongeschikt en op 11 september 2020 vraagt de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aan, terwijl er een ontslagverbod geldt.
Lopende de ontslagaanvraag treedt de werkgever rechtstreeks met de werknemer in contact met een voorstel om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen (buiten het UWV om). De werkgever passeert hiermee tevens de reeds door werknemer ingeschakelde gemachtigde. Aangezien de werknemer arbeidsongeschikt is (ontslagverbod) wordt dit voorstel afgewezen.
De bedrijfsarts stelt verder voor om, aangezien er (tevens) sprake is van een arbeidsconflict, mediation in gang te zetten. Dit traject wordt door de werkgever in gang gezet en de ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingetrokken omdat sprake is van een ontslagverbod.
Tijdens de uitvoering van de mediation vraagt de werkgever opnieuw ontslag aan via het UWV. Ook nu weer krijgt de werkgever vanuit het UWV te horen dat de werkgever de ontslagaanvraag dient in te trekken aangezien sprake is van een ontslagverbod.
Het handelen van de werkgever is voor de werknemer aanleiding om zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken aan de rechter met betaling van een billijke vergoeding aangezien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld volgens werknemer.

Beoordeling
De rechter oordeelt dat een aantal handelingen van de werkgever verwijtbaar zijn zoals:
– Het tot tweemaal toe indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV terwijl een ontslagverbod van toepassing is;
– De werkgever de ziekmelding d.d. 19 augustus 2020 niet als formele ziekmelding heeft willen zien;
– De communicatie vanuit de werkgever per e-mail als zeer onzorgvuldig en intimiderend kan worden gekwalificeerd;
– De rechtstreekse benadering van de werknemer waarbij de gemachtigde van de werknemer wordt gepasseerd met een voorstel dat mogelijk uitkeringsrechten kan doorkruisen;
– De mediation onvoldoende voortvarend is opgepakt door werkgever;
– De werkgever een officiële waarschuwing aan werknemer geeft voor het niet fysiek bijwonen van de mediation terwijl dit niet is vereist;
– De werkgever een officiële waarschuwing aan werknemer geeft voor de te werken uren tijdens het mediation traject;
Op basis van deze handelingen heeft de rechter geoordeeld dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, welk handelen ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.
Nu sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werkgever, heeft de werknemer recht op:
– Een transitievergoeding van € 9.342,96;
– Een billijke vergoeding van € 138.729,32 (incl. immateriële schadevergoeding).
Tevens wordt de werkgever veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten.

Conclusie
In onderhavige kwestie heeft de werkgever de zaak volgens de rechter onnodig ‘op de spits gedreven’. Wellicht dat de werkgever hiermee wilde bereiken dat, hoe dan ook, de werknemer zou vertrekken. Dat ‘resultaat’ is behaald. Echter, de wijze waarop de werkgever heeft gehandeld, heeft geresulteerd in een billijke vergoeding van € 138.729,32. Of de werkgever deze vergoeding heeft ‘ingecalculeerd’ is dan ook de vraag.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over ontslag of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen.

mr. K. Peusch