Dilemma: Een werknemer die ernstig wordt gestalkt

Inleiding

In januari is het voor ons als juristenkantoor traditie om een korte blik te werpen op de belangrijkste ontwikkelingen en opmerkelijkste uitspraken van het voorgaande jaar. Voor mij is een van de meest opvallende uitspraken van de rechter in 2019 een kwestie die ging over een werknemer die ernstig werd gestalkt door (vermoedelijk) zijn ex-partner. Zo ernstig zelfs dat de werkgever aan de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden terwijl de werknemer, uiteraard, niet om het gestalk heeft gevraagd. Wat de rechter heeft beslist leest u onderstaand in deze zeer opmerkelijke uitspraak. 

De gestalkte werknemer

Werknemer in kwestie, een timmerman, is sinds 2015 naar tevredenheid werkzaam voor werkgever. Vanaf december 2018 ontvangt de werknemer via diverse kanalen berichten waarin hij wordt beschuldigd van mishandeling van vrouwen en verkrachting. Ook wordt de werknemer beschuldigd van pedofilie middels verspreiding van brieven en foto’s in zijn woonplaats. De werknemer wordt dus ernstig gestalkt en aangezien hij een vermoeden heeft door wie hij wordt gestalkt, doet hij dan ook aangifte bij de politie.

Tot zover ondervindt enkel de werknemer ernstige hinder hiervan en dit vindt plaats in zijn privésfeer. Tot zover staat dit (nog) in geen enkele verhouding tot het werk. Maar dan…

De werkgever

Helaas richt de stalker zich niet enkel tot de werknemer maar ook op de werkgever en bestookt deze met berichten die gericht zijn aan de directie(leden). Daarbij worden ook slechte recensies op internet geplaatst waarbij de werkgever zeer negatief wordt beoordeeld met vermeldingen dat (onder andere) de werkgever slecht werk levert en onvriendelijk personeel in dienst heeft. Ook de bedrijfsbus blijft niet ongeschonden en wordt beklad met teksten. Als klap op de vuurpijl ontvangt de directeur zelfs een afbeelding van een pistool met munitie (doodsbedreiging).

Het gestalk vindt dus duidelijk niet enkel plaats in de privésfeer van de werknemer maar ook de werkgever ondervindt zeer ernstige hinder van een stalker die, vermoedelijk dezelfde is als de stalker van de werknemer. De werkgever besluit noodgedwongen om te bezien of ontslag van de werknemer mogelijk is.

Onhoudbare situatie

Het mag duidelijk zijn dat de werknemer ernstig heeft te lijden onder de gegeven omstandigheden. Zo ernstig zelfs dat bij arbeidsongeschikt raakt. Aan de andere kant ziet de werkgever haar goede naam en eer (publiekelijk) aangetast worden door het gestalk aan haar adres. Op basis hiervan besluit de werkgever noodgedwongen om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden nu sprake is van een zeer bijzondere, maar onhoudbare situatie, om de arbeidsovereenkomst in stand te laten.

Werkgever en werknemer hebben nog getracht om onderling tot een vrijwillige vertrekregeling te komen echter dit heeft niet geleid tot een einde van de arbeidsovereenkomst waardoor de werkgever enkel nog de mogelijkheid had de kwestie aan de kantonrechter voor te leggen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt voorop dat in de onderhavige kwestie sprake is van een zeer uitzonderlijke en voor alle betrokken partijen trieste situatie. De werkgever is uiterst tevreden over de werknemer en onder normale omstandigheden zou een einde van de arbeidsovereenkomst absoluut niet aan de orde zijn.

De kantonrechter stelt evenwel vast dat de gebeurtenissen een grote impact hebben op beide partijen. Er is hierdoor een situatie ontstaan die voor zowel de werknemer als de werkgever onhanteerbaar is geworden. De werknemer heeft zich, ten gevolge van het gestalk, ziek gemeld en is onder (permanente) begeleiding van een psycholoog. De werkgever ondervindt, niet alleen zakelijk maar ook via de directeur op persoonlijk vlak, veel hinder van de aan zijn adres geuite talrijke beschuldigingen en bedreigingen.

Daarbij heeft de werkgever gesteld dat de negatieve berichtgeving rondom het bedrijf (mogelijk) financiële consequenties heeft. De werkgever loopt hierdoor het gevaar opdrachten mis te lopen en enkele opdrachtgevers hebben reeds aangegeven dat ze liever niet meer zien dat de betreffende werknemer op hun bouw werkzaam is.

Opvallend is verder dat op een gegeven moment door een onbekende, telefonisch navraag is gedaan bij de werkgever of de betreffende werknemer er nog werkte. Daarop is door de werkgever negatief geantwoord en vanaf dat moment zijn de bedreigingen aan de werkgever gestopt, althans sterk afgenomen. De werknemer heeft tijdens de zitting nog aangevoerd dat het politieonderzoek in een ver gevorderd stadium is en naar verwachting op korte termijn aanhoudingen kunnen worden verricht. De werknemer hoopt dan ook dat, met die aanhoudingen, een einde komt aan alle ellende.

De kantonrechter is echter van oordeel dat mogelijke arrestaties in deze kwestie niet per definitie een einde maken aan de bedreigingen aan zowel werkgever als werknemer. De kantonrechter is voorts van oordeel dat de werkgever er alle belang bij heeft dat aan de ontstane situatie een einde komt.

De werkgever heeft zelf niet de mogelijkheid het tij te keren en het lijkt er op dat, zolang zij het dienstverband met de werknemer voortzet, er geen einde komt aan de ernstige en uiterst vervelende dreigementen die ook richting de werkgever worden geuit. Daarbij laat de kantonrechter zwaar meewegen dat deze hele situatie ook de persoonlijke levenssfeer van de directie van de werkgever en hun gezinsleden raakt en dat dit alles – hoe spijtig ook – enkel en alleen is terug te voeren op de arbeidsrechtelijke verhouding met de werknemer.

Gelet op alle omstandigheden is de kantonrechter van oordeel dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden. Van de werkgever kan in alle redelijkheid niet worden gevergd dat zij het dienstverband nog langer in stand houdt. De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever toe dat de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden/kan worden beëindigd.

Concluderend

Zoals uit bovenstaande uitspraak blijkt kan een gestalkte werknemer die hier geen enkele invloed op heeft, onder zeer uitzonderlijke omstandigheden, zijn baan verliezen. In beginsel hebben privéomstandigheden niet snel invloed op de arbeidsovereenkomst en kan dit wel anders zijn indien een stalker zich ook wendt tot de werkgever.

Voor mij is bovenstaande kwestie en de daaropvolgende uitspraak van de kantonrechter dan ook een van de meest opvallende uitspraken uit 2019.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen, want daar zijn wij immers voor.

  1. K. Peusch

Bron:

–           https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:6880