Inleiding
Bij een vaststellingsovereenkomst, ook bekend als de beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zijn werkgever en werknemer behoorlijk vrij in de overeen te komen voorwaarden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Werkgever en werknemer hebben beide te maken met eigen belangen. Om die reden is het verstandig om de werknemer te wijzen op het inschakelen van juridische bijstand en advies. Maar wat nu als de werknemer zich niet laat bijstaand/adviseren en vertrouwt op de mededelingen van de werkgever. Is een overeengekomen vaststellingsovereenkomst waarbij de bedenktermijn is verstreken nog aan te taste?

Mededeling over ingangsdatum WW
Eind vorig jaar heeft de rechter in Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:8254) zich moeten buigen over de vraag of de vaststellingsovereenkomst aangetast kan worden nu de werknemer op een mededeling van de werkgever vertrouwde.
De kwestie ging, in de kern, om het volgende. Werkgever doet aan werknemer een voorstel om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Het voorstel wordt gedaan op 18 maart 2022 en als einddatum wordt 21 maart 2022 opgenomen. Partijen nemen dus geen opzegtermijn in acht en de werknemer laat zich ook niet juridisch adviseren.
Wel vraagt de werknemer of zij met de vaststellingsovereenkomst een WW-uitkering krijgt en de werkgever geeft daarbij aan van wel. De werknemer gaat over tot ondertekening en vraagt bij het UWV een WW-uitkering aan. Inmiddels is de bedenktermijn verstreken en krijg de werknemer vanuit het UWV bericht dat zij per 1 juni 2022 recht heeft op een WW-uitkering. Het UWV houdt daarbij aan dat partijen de wettelijke opzegtermijn in acht hadden moeten nemen.
De werknemer voelt zich verkeerd geïnformeerd door de werkgever en verzoek de rechter de vaststellingsovereenkomst te vernietigen op grond van misbruik van omstandigheden of dwaling. De rechter oordeelt dat geen sprake is van misbruik van omstandigheden maar wel van dwaling.
‘Wel is naar het oordeel van de kantonrechter komen vast te staan dat [verzoekster] [verweerster] onjuist heeft geïnformeerd over de ingangsdatum van haar WW-uitkering. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [verzoekster] verklaard dat hij de vraag van [verweerster] of zij (direct) recht heeft op een WW-uitkering bevestigend heeft beantwoord. Verder heeft [verzoekster] verklaard dat hij niet wist dat [verweerster] pas met ingang van 1 juni 2022 een WW-uitkering zou krijgen. Als gevolg van de onjuiste inlichtingen door [verzoekster] over de ingangsdatum van de WW-uitkering, is sprake van dwaling aan de zijde van [verweerster].’
Vervolgens komt de vraag aan de orde of de vaststellingsovereenkomst dan in zijn geheel moet worden vernietigd of gedeeltelijk. Aangezien de werknemer heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met een vaststellingsovereenkomst met als einddatum 1 juni 2022 (i.v.m. de opzegtermijn) vindt de rechter het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om de gehele vaststellingsovereenkomst te vernietigen en vernietigd de vaststellingsovereenkomst enkel op het onderdeel van de einddatum.

Conclusie
Alhoewel het niet wettelijk verplicht is om een opzegtermijn te hanteren bij een vaststellingsovereenkomst kan het wel verstandig zijn indien de werknemer aanspraak wil maken op een WW-uitkering aangezien het UWV de wettelijke opzegtermijn hanteert voor de ingangsdatum.
Indien geen opzegtermijn is overeengekomen en de werknemer daardoor geconfronteerd wordt met een latere ingangsdatum van de WW-uitkering heeft de werknemer de mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst (gedeeltelijk) te vernietigen op grond van dwaling.
Advies is dan ook om de werknemer te wijzen op mogelijke consequenties indien geen of een kortere opzegtermijn wordt overeengekomen dan de wettelijke opzegtermijn. Gezien de tegenstrijdige belangen van de werkgever en de werknemer is het overigens altijd raadzaam om de werknemer te adviseren om (eigen) juridisch advies in te winnen.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Ray Juristen en Advocaten.

mr. Kyle Peusch