Sommaties
Ieder bedrijf heeft weleens te maken met weigerachtige debiteuren welke niet aan hun betalingsverplichting(en) voldoen. Je stuurt de factuur maar deze wordt niet tijdig of niet volledig voldaan.
Je wilt de debiteur een laatste kans geven om alsnog (volledig) te betalen. Maar welke termijn dien je deze weigerachtige debiteur, ondanks dat deze al een redelijke eerste termijn heeft gehad, nu te geven?

B2B of B2C?

Iedereen die persoonlijk weleens een factuur ‘over het hoofd’ heeft gezien weet hoe een sommatie eruitziet. Na deze brief te hebben ontvangen ga je meestal dan ook snel over tot betaling want je wilt niet dat kosten hoger oplopen. Hoe snel je overgaat tot betaling is daarbij mede afhankelijk van de termijn welke je wordt gegeven in de sommatie. Soms is deze 3 dagen, soms 7 dagen en een andere keer weer 14 dagen. Maar welke termijn is nu juridisch juist? Dit is mede afhankelijk van de relatie tot diegene aan wie je dient te betalen. Bij B2B (Business-to-Business) en B2C (Business-to-Consumer) gelden namelijk verschillende wettelijke regels.

Business-to-Consumer

Bij B2C is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten van toepassing. Hierin is bepaald dat een sommatie aan consumenten aan bepaalde eisen dient te voldoen voordat buitengerechtelijke incassokosten mogen worden gerekend. Een van deze voorwaarden is dat een consument bij een sommatie nogmaals een termijn van 14 dagen dient te krijgen om alsnog over te gaan tot volledige betaling. Krijg de consument deze 14-dagen termijn niet, dan mogen ook geen buitengerechtelijke incassokosten worden berekend. Daarbij is het aan de verzender om aan te tonen dat de debiteur de sommatie heeft ontvangen.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Contacteer ons.

Business-to-Business

Bij B2B is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing. Bij B2B kan worden teruggevallen op de van toepassing zijnde algemene voorwaarden waarin is bepaald welke betalingstermijn geldt en indien deze wordt overschreden welke gevolgen (verhoging) dit kan hebben. Toch wordt in de praktijk in de algemene voorwaarden B2B veelal aangesloten bij de regels welke ook gelden voor consumenten. Een bepaling over de verhogingen bij B2B kan namelijk onredelijk zijn als er bijvoorbeeld teveel verhoging wordt gevraagd bij het overschrijden van de betalingstermijn of indien een te korte termijn wordt gegeven.

Dus welke termijn?

Omdat in de praktijk veelal geen onderscheid wordt gemaakt met betrekking tot de 14-dagen termijn bij B2B of B2C is het veilig om de termijn van 14 dagen voor alle debiteuren aan te houden. Na deze 14-dagen termijn wordt meestal nog een keer een termijn gegeven alvorens men overgaat tot procederen indien betaling uitblijft.

Het toepassen van een 14-dagen termijn lijkt hierbij op het eerste gezicht niet zo problematisch.
Je stuurt de debiteur een sommatiebrief en geeft een termijn van 14 dagen en na deze termijn mag je buitengerechtelijke incassokosten berekenen. Toch heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich moeten uitlaten over wanneer deze termijn dient in te gaan alvorens aanspraak kan worden gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten. De Hoge Raad heeft namelijk (onder andere) geoordeeld dat de debiteur in ieder geval de volle 14 dagen gelegenheid moet krijgen het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat incassokosten verschuldigd zijn.

Veelal staat in (standaard)sommatiebrieven de zinssnede ‘betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na heden’ of ‘betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief’. Van deze vormen heeft de Hoge Raad aangegeven dat deze niet voldoen en de debiteur op deze wijze geen gebruik kan maken van de wettelijke volle 14 dagen en dus ook geen buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd. De uitspraak van de Hoge Raad leert ons dus dat dergelijke zinssneden dienen te worden aangepast. Hiertoe kan de volgende zinssnede worden gebruikt: ‘betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief’ om de debiteur gebruik te kunnen laten maken van de volle 14-dagen termijn. Ook hierbij is het aan de verzender om aan te tonen dat de debiteur de sommatie heeft ontvangen en daarmee de termijn begint te lopen.

Mochten er nog vragen zijn hieromtrent, schroom niet om ons te benaderen.

mr. Kyle. Peusch