Inleiding

We kunnen er met zijn allen inmiddels niet meer omheen. Het Coronavirus heeft Nederland (en een groot deel van de wereld) in zijn greep. De gevolgen aan de hand van de maatregelen die op dit moment van overheidswege worden opgelegd hebben een enorme impact op ons dagelijks leven en zijn (nog) niet te overzien. Zeker nu de overheid gisteren, 15 maart 2020, nieuwe ingrijpende maatregelen heeft afgekondigd. Voor de volledigheid zullen deze maatregelen onderstaand worden herhaald:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo;
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten;
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo;
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020;
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020;
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen;
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 2020.

Bovenstaande maatregelen hebben (in)direct gevolgen voor u als ondernemer. In dit artikel zal een aantal mogelijkheden worden benoemd die u als ondernemer kunt gebruiken/inzetten om de gevolgen van het Coronavirus zo beperkt mogelijk te houden.

Mogelijkheden

 • Werktijdverkorting

Ondernemers die zijn of worden getroffen door de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus kunnen in aanmerking komen voor de huidige/bestaande regeling werktijdverkorting als zij aan alle voorwaarden voldoen.

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd.

Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting vraagt u eerst een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met deze vergunning kunt u bij het UWV terecht voor de werktijdverkorting. Let op dat u alleen werktijdverkorting kunt aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen. Verder is van belang dat een ontheffing m.b.t. werktijdverkorting niet eerder wordt verleend dan vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. Er is geen terugwerkende kracht mogelijk.

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de gevolgen van het Coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Gezien de enorme toestroom van aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV worden voor het opschalen van de verwerking van de aanvragen extra mensen ingezet. Ook bij het UWV wordt gewerkt aan vergroting van de verwerkingscapaciteit.

 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Ondernemers (en met name het midden en kleinbedrijf) kunnen in liquiditeits-/betalingsproblemen komen als gevolg van het Coronavirus. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Vanaf 16 maart 2020 zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten versoepeld. Met de maatregelen kunnen MKB-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven, die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus, in liquiditeitsproblemen komen.

Met deze maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag dat uw bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% verhoogd.

 • Belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeits-/betalingsproblemen het hoofd kunnen (blijven) bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen indien de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt op een later moment plaats. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel vindt handmatig plaats, waardoor behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de Coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen, in beginsel, door de Belastingdienst worden ingewilligd.

 • Thuiswerken

Het laten thuiswerken van personeel is ook een goede maatregel om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan/te beperken. De overheid heeft het advies gegeven om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken daar waar dit mogelijk is. Daarnaast heeft de overheid de oproep gedaan om de werktijden van werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Verder bent u als werkgever verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving voor al uw personeel. Afhankelijk van de situatie kan het weigeren van toegang tot de werkplek/ daarbij horen.

Indien uw werknemer thuis aan het werk is als gevolg van de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus dan dient u de werknemer (gewoon) door te betalen. Indien uw werknemer ziek/arbeidsongeschikt is – en dan maakt het niet uit of dit door of vanwege het Coronavirus is of een andere oorzaak heeft – heeft dient u uw werknemer ziek te melden en heeft u gedurende twee jaar de gebruikelijke loondoorbetalingsverplichting. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden is dit tussen de 70% en 100%.

 • De werkvloer/het kantoor

Om verspreiding van het Coronavirus te beperken op de werkvloer/het kantoor kunt u de volgende maatregelen doorvoeren. Stel het personeel duidelijk op de hoogte van de te nemen en genomen maatregelen.

 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren (wegwerp)handdoek;
 • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u hoesten of niezen. En gooi ze direct weg;
 • Geen handen schudden.

Indien u last heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen;
 • Keelpijn;
 • Loopneus;
 • Licht hoesten;
 • Verhoging tot 38 graden.

Concluderend

Zoals uit bovenstaande blijkt is de overheid druk bezig met het nemen van maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de (economische) gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Het lijkt mij dan ook niet onwaarschijnlijk dat de overheid de komende periode met nieuwe maatregelen zal komen waar u als ondernemer een beroep op zou kunnen doen. Tot die tijd zijn bovenstaande maatregelen in ieder geval te gebruiken.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over de mogelijkheden/maatregelen i.v.m. het coronavirus of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen, want daar zijn wij immers voor.

Ondertussen wensen we u veel sterkte, blijf gezond!

 1. K. Peusch

Disclaimer: Let op, bovenstaand artikel is op 16 maart 2020 geschreven en kan door tijdsverloop en/of (nieuwe/aanvullende) maatregelen van overheidswege op bepaalde onderdelen niet (meer) volledig actueel zijn. Voor de meest actuele informatie kan ik u aanvullend wijzen op www.rijksoverheid.nl, www.kvk.nl, en www.rivm.nl

Bronnen: