Inleiding

Zoals niemand is ontgaan, heerst er op het moment een wereldwijde pandemie: de uitbraak van de COVID-19, in de volksmond corona-crisis genoemd. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste relevante juridische ontwikkelingen in deze moeilijke tijd.

Aangepaste maatregelen persconferenties van 21 april en 6 mei jl.

Het kabinet heeft op de persconferenties van 21 april en 6 mei jl. versoepelingen van de corona-maatregelen aangekondigd. Enkele van deze versoepelingen hebben mogelijk invloed op (de hervatting van) uw bedrijfsvoering. Daarom worden hieronder enkele wijzigingen kort toegelicht. Let op: het is een (voorlopige) planning van het kabinet. Als het aantal besmettingen stijgt, kunnen versoepelingen worden uitgesteld of bestaande versoepelingen worden teruggedraaid.

Sporten en sportbegeleiding

Reeds sinds 24 april jl. is het toegestaan voor sportverenigingen of professionals om georganiseerd en begeleid sporten (en bewegen) mogelijk te maken voor jongeren t/m 18 jaar.

Indien uw normale bedrijfsvoering als ondernemer reeds bestond uit de (professionele) begeleiding van jongeren in het sporten kunt u hoogstwaarschijnlijk deze activiteiten nu reeds hervatten, voor zover dit mogelijk is in de buitenlucht.

Sporten in groepsverband (in de buitenlucht) voor volwassenen wordt per 11 mei a.s. weer mogelijk. Dit is dan toegestaan voor zover de afstand van 1,5 meter wordt nageleefd. Het (professionele) begeleiden  en  ondersteunen bij groepen volwassenen mag dan ook waarschijnlijk weer vanaf 11 mei a.s. Gemeentes kunnen aanvullende voorwaarden stellen, raadpleeg de website van uw gemeente en veiligheidsregio voor de toepasselijke richtlijnen en protocollen.

Onderwijs en kinderopvang

Na de meivakantie gaan de scholen geleidelijk weer open. Op 11 mei a.s. mag het basisonderwijs weer open en vanaf 2 juni a.s. zijn de scholen in het voortgezet onderwijs aan de beurt. Kinderdagverblijven, peuteropvang en gastouderopvang mogen ook op 11 mei a.s. hun deuren gaan openen. De buitenschoolse opvang (BSO) mag open tijdens schooldagen, voor en na school en zoveel mogelijk in overleg met de scholen. Ze mogen dus alleen open in de functie als aansluiting op de schoolgang, m.a.w. kinderen kunnen (alleen) terecht op de BSO op de dagen dat ze ook naar school mogen. (Voor meer informatie zie de berichtgeving van brancheorganisatie kinderopvang: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4424859648

Horeca en entertainment: terrassen op 1,5 m afstand

Volgens de (tijdelijke) planning kan per 1 juni de horeca weer langzaam opengaan. Buitenterrassen mogen dan weer open voor zover iedereen (zowel klanten en personeel) de anderhalve meter afstand kunnen houden.

Ook kunnen cafés en restaurants (en bioscopen en theaters) weer bezocht worden. Er gelden ook hier strikte voorwaarden: er mogen (inclusief personeel) maximaal 30 personen aanwezig zijn, er moet tussen elke persoon ten minste anderhalve meter afstand gehouden worden en bezoeken moeten d.m.v. reserveringen plaatsvinden. Per 1 juli staat een  verhoging van het maximum aantal bezoekers op de planning, dit aantal kan dan hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen.

Contactberoepen

Een groot deel van de contactberoepen kunnen vanaf volgende week  (11 mei) weer aan de slag. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.). Er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden: er moet per afspraak gewerkt worden (vrije inloop is dus niet toegestaan) en zover het mogelijk is 1,5 meter  afstand gehouden worden. (Mondkapjes zijn dus niet vereist, in plaats daarvan moet ondernemer/medewerker een check vooraf doen: hij/zij moet met de klant samen vooraf bespreken of hij ziekteverschijnselen heeft en of het bezoek een risico oplevert.)

Vakantie

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli a.s. de campings en vakantieparken weer volledig open (dus inclusief de gemeenschappelijke wc’s en douches).

Vervolg

In de huidige planning zouden na de zomer (1 september) fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers geopend kunnen worden. Ook contactsporten, sporten binnen en sportwedstrijden zonder publiek zijn dan weer mogelijk. Zoals eerder aangegeven zijn ook deze versoepelingen onder voorbehoud: stijgt het aantal besmettingen, dan kunnen versoepelingen worden uitgesteld. Voor elke versoepeling wordt een week eerder bepaald of de maatregelen ook echt kunnen doorgaan.

Spoedwet COVID-19

De overheid heeft in april een wet (spoedwet COVID-19) aangenomen die het mogelijk moet maken om aan juridische verplichtingen te voldoen ondanks de corona-maatregelen (zoals de  verplichte thuisisolatie en contactverboden). Hieronder worden enkele onderdelen uit deze (tijdelijke) wet verder toegelicht, voor zover die relevant zijn voor u als ondernemer.  In het bijzonder de regelingen met betrekking tot het houden van algemene vergaderingen, opstellen van notariële aktes en doorgang van gerechtelijke procedures.

Algemene vergaderingen

Het houden van een fysieke algemene vergadering is tijdens de corona-crisis vaak niet mogelijk, niet wenselijk en in sommige gevallen zelfs verboden. Daarom komt de regering  (verenigingen en) vennootschappen hierin tijdelijk tegemoet.

Uitstelmogelijkheden van vergaderingen

Voor nv’s , bv’s, verenigingen en coöperaties geldt de jaarlijkse verplichting om een algemene vergadering te houden waarin jaarstukken worden goedgekeurd en/of de jaarrekening wordt vastgesteld.De wettelijke termijnen (en eventueel in de statuten gestelde termijnen) voor het houden van een vergadering en het opstellen van de jaarstukken kunnen in beginsel verlengd worden, maar dit kan alleen bij een besluit tijdens de algemene vergadering. Het houden van deze algemene vergadering is tijdens de corona-crisis nu juist problematisch.

Om dit probleem op te lossen is er nu (tijdelijk) de mogelijk voor de besturen van een vereniging, coöperatie, bv en nv de mogelijkheid om termijnen uit te stellen. De plicht tot het vaststellen van de jaarrekening en houden van vergaderingen vervalt dus niet. De wet geeft het bestuur de bevoegdheid om de termijn voor het vaststellen van een jaarrekening te verlengen met ten hoogste vijf maanden (vier maanden voor verenigingen en coöperaties).

Besturen hebben tevens (tijdelijk) de mogelijkheid om de termijn voor het houden van de algemene vergadering te verlengen (indien de termijn wettelijk of in de statuten is vastgelegd). Als een termijn verlengd wordt, vervalt daarmee de verlengingsbevoegdheid van de algemene vergadering.

Uitzondering onbehoorlijke taakvervulling bestuur

Hierop voortbouwend wordt een te late openbaarmaking van de jaarrekening (voor het afgelopen boekjaar) tijdelijk niet gezien als een gedraging van onbehoorlijke bestuur. Deze uitzondering geldt alleen als kan worden aangetoond dat de vertraging te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19.

Vergadering langs elektronische weg

Onder het oude of ‘normale’ regime was deelname aan een vergadering langs elektronische weg maar beperkt mogelijk. Het was slechts mogelijk indien dit was voorzien in de statuten en zelfs dan moesten personen zoals de voorzitter en bestuurders fysiek aanwezig zijn bij de vergadering.In de nieuwe (tijdelijke) situatie is het, ongeacht wat er in de statuten staat, mogelijk een vergadering langs elektronische weg te houden. De vergadering kan nu zelfs volledig langs elektronische weg plaatsvinden.

Een vergadering die enkel langs elektronische weg plaatsvindt moet zoveel mogelijk op een ‘normale’ vergadering lijken. Deelnemers mogen bijvoorbeeld niet in hun rechten (zoals het stem- en spreekrecht) worden gekort. Vergadergerechtigden moeten uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld zijn om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Bovendien moeten vergadergerechtigden ook zoveel mogelijk tijdens de elektronische vergadering vragen kunnen stellen en daarop antwoord kunnen krijgen.

Ook geeft de wet het bestuur de mogelijkheid om te bepalen dat het stemrecht tot 30 dagen voorafgaand aan de vergadering elektronisch kan worden uitgeoefend.Als het bestuur besluit de manier van vergaderen aan te passen moet het de (tijdelijk) aangepaste werkwijze vermelden in het oproepbericht aan de aandeelhouders en/of andere deelnemers van de algemene vergadering.

Notariële aktes

Door de beperkende corona-maatregelen kunnen mensen die bijvoorbeeld nog een testament willen maken (soms) niet fysiek naar een notariskantoor.

De wet voorziet in een tijdelijke mogelijkheid om rechtsgeldige notariële aktes via audiovisuele manier af te sluiten. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij er geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een normale manier van passeren van de akte.

Uiteraard moet ook aan alle andere vereisten aan (de totstandkoming van) een notariële akte zijn voldaan. Bij het tot stand komen van een akte langs deze wijze dient de notaris dan ook de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.

Mondelinge behandeling en gebruik technische middelen bij rechtszaken

Ten slotte regelt de wet de mogelijkheid tot het houden van mondelinge behandelingen en communicatie via elektronische middelen in strafzaken, burgerlijke en bestuursrechtelijke procedures.

De mogelijkheid tot mondelinge behandeling in burgerlijke en bestuursrechtelijke procedures is tijdelijk uitgebreid. De toepassing van telefonie, videoverbindingen of op een andere audiovisuele wijze voor alle betrokkenen bij de zitting is verder opengesteld, en kan nu ook zonder de instemming van een of meerdere betrokkenen. Daarbij is hiermee duidelijk(er) geregeld dat de toepassing van deze technische middelen mogelijk is bij zowel de besloten als openbare behandeling van zaken. Het gaat erom dat deze alternatieve middelen voor het houden van een mondelinge behandeling zo veel mogelijk een fysieke zitting benaderen. Deze regeling geldt zowel voor zaken in eerste aanleg (rechtbank) als in hoger beroep (gerechtshof).

Overzicht algemene financiële tegemoetkomingen overheid (status 8 mei jl.)

In navolging op de nieuwsbrief van maart vindt u hieronder een overzicht van de (tijdelijke) financiële regelingen die de overheid op het moment aanbiedt. Meer info kunt u vinden op onderstaande bron.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen 

Conclusie

De overheid is langzaam aan het proces begonnen om de strengste corona-maatregelen voorzichtig af te bouwen. Daarnaast heeft de overheid een wet aangenomen waarin zij diverse juridische zaken (tijdelijk) in lijn heeft gebracht met de beperkende corona-maatregelen. In deze nieuwsbrief is geprobeerd al deze ontwikkelingen, voor zover die relevant zijn voor u als ondernemer, overzichtelijk in kaart te brengen.

Let erop dat de maatregelen van de overheid en de tegemoetkomingen die de overheid aanbiedt aan veranderingen onderhevig zijn.  Maatregelen en tegemoetkomingen kunnen in de loop der tijd aflopen, uitgebreid, verlengd en/of aangescherpt worden. In het bijzonder kunnen de versoepelingen, zoals aangekondigd tijdens de persconferenties, worden uitgesteld indien dit volgens de overheid nodig blijkt te zijn. Voor de (meest) actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van uw gemeente, de website van uw veiligheidsrisico en websites zoals www.rijksoverheid.nl, www.kvk.nl, www.uwv.nl en www.rivm.nl .

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over de mogelijkheden/maatregelen i.v.m. het coronavirus of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen, want daar zijn wij immers voor.
Ondertussen wensen we u veel sterkte, blijf gezond!

  1. J.L.F. Cornelissen

 

Bronnen:

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Stb. 2020, 124), te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0043413/2020-04-24

Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid), Memorie van Toelichting:: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35434-3.html

https://www.leidenlawblog.nl/articles/covid-19-en-het-notariaat-heden-verscheen-met-gebruikmaking-van-audiovisuele-hulpmiddelen-voor-mij

https://www.knb.nl/actueel/coronavirus

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4424859648

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/spoedwetgeving-op-het-terrein-van-justitie-en-veiligheid

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

Model noodverordening 28 april 2020, zoals geïmplementeerd in o.a. https://www.vrzl.nl/application/files/3015/8832/6628/Noodverordening_COVID-19_Veiligheidsregio_Zuid-Limburg_1_mei_2020.pdf,