Welke voordelen heeft het leggen van conservatoir beslag en welke zaken zijn vatbaar voor beslag?

Steeds meer debiteuren blijven in gebreke met betaling. Is het dan zinvol om conservatoir beslag te leggen voor het verkrijgen van meer zekerheid?

Het antwoord op deze vraag is zonder meer bevestigend. Het leggen van conservatoir beslag heeft zeker zin als sprake is van een hogere vordering, bij een lagere vordering is het raadzaam om de kosten en baten goed in de gaten te houden.

Maar voordat beslag wordt gelegd, kan men beter eerst proberen met andere, minder vergaande methoden, de vordering te innen (een of meerdere betalingsherinneringen sturen, desnoods gevolgd door een of meer aanmaningen). De laatste buitengerechtelijke stap om een vordering te incasseren is dan het verzenden van een ingebrekestelling of sommatie. Hierin wordt nog een laatste termijn gegeven om de betaling te verrichten, waarbij rente en incassokosten worden aangezegd, die vervolgens na het verstrijken van de gestelde termijn worden geïnd. Pas in rechte ontstaat de mogelijkheid van een conservatoir beslag. Het leggen van dit beslag wordt namelijk verzocht door een advocaat bij de voorzieningenrechter. Hiertoe wordt een verzoekschrift, het zogenaamde beslagrekest, opgesteld. De voorzieningenrechter geeft vervolgens toestemming tot het leggen van het beslag, ook wel beslagverlof genoemd. Binnen een termijn van veertien dagen moet daarna worden gedagvaard in de hoofdzaak.

Een debiteur die niet tot betaling overgaat, kan hiertoe slechts gedwongen worden door een vonnis, waarin hij tot betaling wordt veroordeeld. Een veroordelend vonnis wordt pas verkregen nadat partijen klaar zijn met procederen en dat duurt zeker enkele maanden, soms zelfs een jaar. Voor de schuldeiser is het vaak niet aantrekkelijk en ook niet wenselijk om op dit vonnis te moeten wachten omdat de debiteur dan misschien al alle vermogensbestanddelen aan het bedrijf heeft onttrokken. Als dit gevaar reëel aanwezig is, is het zaak om direct actie te ondernemen. De Keizersgracht Juristen kunnen u daarbij helpen. Nadat het verzoek tot conservatoire beslaglegging is gedaan kan dat meestal binnen 24 uur geëffectueerd worden. Wanneer het verzoek tot het leggen van beslag goed is geformuleerd en goed is onderbouwd, verleent de voorzieningenrechter vaak nog dezelfde dag toestemming om het beslag te mogen leggen. De debiteur wordt echter pas in kennis gesteld van de beslaglegging nadat het conservatoir beslag al is gelegd, het verrassingseffect is dan ook enorm groot en kenmerkend voor deze vorm van beslaglegging.

Door de beslaglegging is het voor de schuldenaar niet meer mogelijk om vermogensbestanddelen te onttrekken, de vermogensbestanddelen die onder het beslag vallen worden immers tot aan het vonnis bevroren. Op deze manier wordt voorkomen dat de debiteur de vermogensbestanddelen verkoopt, bezwaart met pand en/of hypotheek of wegsluist. Een gunstig neveneffect is dikwijls dat de schuldenaar zich opeens realiseert dat het de schuldeiser ernst is, de betalingsbereidheid neemt meestal toe. Beslag op bijvoorbeeld een bankrekening heeft namelijk grote gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of het dagelijkse leven van de debiteur. Het conservatoir beslag is daarom naast het veiligstellen van de verhaalsmogelijkheden ook een pressiemiddel om de vordering kracht bij te zetten.

Het beslag kan weer worden opgeheven indien de schuldenaar betaalt of als het gevaar van onttrekking niet meer bestaat. Dit laatste kan de debiteur bijvoorbeeld bewerkstelligen door het verschuldigde bedrag (met name als sprake is van een betwiste vordering) te storten op een speciaal daarvoor geblokkeerde rekening, de derdengeldenrekening, uitsluitend bestemd als reservering voor de bedoelde betaling of door het verstrekken van een bankgarantie.

Conservatoir beslag kan onder andere worden gelegd op roerende en/of onroerende zaken (bijvoorbeeld auto, meubilair, koopwoning, bedrijfspand), op aandelen, op gelden of geldswaarden van de debiteur, welke derden onder zich hebben, zoals de bank of handelsdebiteuren (vorderingen op klanten van de debiteur). Ook op het loon van een werknemer kan beslag worden gelegd. De debiteur moet wel eigenaar van de zaken zijn, op zaken die gehuurd en/of geleasd zijn kan geen beslag worden gelegd.

Voor de opsporing van zaken of gelden waarop beslag kan worden gelegd kunnen het Handelsregister, het Kadaster of daarin gespecialiseerde bedrijven worden ingeschakeld. Op het briefpapier van de debiteur staat meestal het bankrekeningnummer al vermeld. Beslaglegging op een bankrekening is evenwel een momentopname, staat niets of weinig op de rekening dan wordt ook beslag gelegd op niets of weinig. Komen na de beslaglegging weer gelden binnen op de rekening dan vallen die bedragen niet meer onder het gelegde beslag. Raadpleeg daarom altijd een van de juristen van De Keizersgracht, zij kunnen u adviseren, begeleiden en uiteraard verder helpen en in contact brengen met een advocaat.

mr. Sabrina Geurts