Inleiding

Via een eerdere nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de uitspraak van de Hoge Raad om over te gaan tot beëindiging van een slapend dienstverband waarbij de transitievergoeding verschuldigd is. Tevens bent u eerder geïnformeerd over de (daaraan gekoppelde) Compensatieregeling Transitievergoeding bij Langdurige Ziekte.

De betreffende compensatieregeling is met ingang van 1 april 2020 door het UWV opengesteld en het is van belang dat u als ondernemer actie onderneemt om de (betaalde) transitievergoeding bij de beëindiging van een slapend dienstverband te laten compenseren door het UWV. Het zou namelijk zonde zijn indien u hier geen gebruik van maakt.

In deze nieuwsbrief zal ik de voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding helder uiteenzetten.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding bij beëindiging slapend dienstverband

Zoals in de inleiding aangegeven is het vanaf 1 april 2020 mogelijk de transitievergoeding die betaald is te laten compenseren als gevolg van het beëindigen van een slapend dienstverband. Het UWV heeft echter wel een aantal voorwaarden gesteld voordat de compensatie van de transitievergoeding wordt uitbetaald.

Voor het aanvragen van deze compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
 • U betaalde een transitievergoeding.

Het maakt overigens niet uit of u een ontslagvergunning heeft verkregen om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling. Ook een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) m.b.t. de beëindiging van het slapend dienstverband komt in aanmerking voor de compensatieregeling (mits uiteraard een transitievergoeding is betaald). Let wel op, u kunt pas een beroep doen op de compensatieregeling op het moment dat de transitievergoeding volledig is voldaan. U dient hiervoor bewijs te kunnen leveren zoals een bewijs van overboeking aan de werknemer.

De berekening van de hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het moment waarop de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is gestart. Indien dit vóór 1 januari 2020 is geweest dan geldt de oude berekening. Indien dit op of na 1 januari 2020 is geweest dan geldt de nieuwe berekening.

Daarnaast gelden voor de compensatie de volgende beperkingen:

 • Indien u met de werknemer een lagere transitievergoeding afspreekt dan in de wet staat, is de compensatie niet hoger dan hetgeen is overeengekomen;
 • Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan dit maximumbedrag ter waarde van € 83.000 bruto in 2020, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag;
 • De opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) komt niet voor vergoeding in aanmerking;
 • Wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen;
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Termijnen voor de compensatieregeling

Zoals hiervoor aangegeven is de datum van de betaling van de transitievergoeding bepalend voor het moment tot wanneer u compensatie kunt aanvragen:

 • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020;
 • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding volledig heeft betaald.

Let dus goed op het moment dat u de transitievergoeding volledig heeft betaald en onderneem tijdig actie om hiervoor gecompenseerd te worden.

Concluderend

Zoals uit bovenstaande blijkt kunt u als werkgever gecompenseerd worden indien u een transitievergoeding heeft betaald nadat u bent overgegaan tot het beëindigen van een slapend dienstverband. Deze beëindiging mag ook middels de beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden plaatsvinden. De berekening van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding is daarbij afhankelijk van het moment dat de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is gestart. Op het moment dat u de transitievergoeding volledig (heeft) betaald, gaat een termijn gelden voor het indienen van een verzoek tot compensatie bij het UWV.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen want daar zijn wij immers voor.

 

 1. K. Peusch

 

Bronnen:

–           https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/voor-mijn-aanvraag/index.aspx

–           https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

–           https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/compensatie-transitievergoeding-na-2-jaar-ziekte

–           https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10547.html