Inleiding
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er veel te doen geweest over de wettelijke transitievergoeding die u als werkgever aan de werknemer verschuldigd bent indien de arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd en niet wordt verlengd, of na 24 maanden wordt beëindigd door de werkgever. De meeste werkgevers zijn inmiddels goed bekend met de spelregels omtrent de transitievergoeding en houden hier in de bedrijfsvoering ook al rekening mee.

Regelmatig spreek ik werkgevers die te maken hebben met een werknemer die na 2 jaar arbeidsongeschiktheid tijdens een intensief en kostbaar re-integratietraject ook nog eens aanspraak maakt op de wettelijke transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De werkgever ervaart dit als een ‘dubbele benadeling’ aangezien er eerst 2 jaar is zorggedragen voor re-integratie en aansluitend ook nog een transitievergoeding zal moeten worden uitgekeerd.
De wetgever heeft deze signalen (gelukkig) ook ontvangen en inmiddels is een wet aangenomen die voor compensatie van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid zorgt. Onderstaand zal ik toelichten wat de compensatieregeling transitievergoeding voor u als werkgever betekent.

De compensatieregeling

De compensatieregeling transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) zorgt ervoor dat de werkgever de wettelijke transitievergoeding gecompenseerd krijgt door het UWV. Het UWV zal hiervoor het Algemeen werkloosheidsfonds aanspreken en de verwachting is dan ook dat de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds zal stijgen.
Vanaf 1 april 2020 kan bij het UWV een beroep worden gedaan op deze compensatieregeling. Daarbij zal de compensatieregeling met terugwerkende kracht ingaan. Dit betekent dat werkgevers de compensatie kunnen aanvragen voor gevallen vanaf 1 juli 2015.

Aandachtspunten bij de compensatieregeling

De compensatieregeling geldt niet onverkort en onbeperkt. Vandaar dat ik een aantal aandachtspunten zal benoemen waar u als werkgever rekening mee dient te houden.
Om een beroep op de compensatieregeling te kunnen doen dient de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding te zijn gedaan. Voor de oude gevallen (1 juli 2015 tot 1 april 2020) geldt dat een aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding moet worden ingediend.
De compensatieregeling geldt ook voor de gevallen indien middels een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) wegens langdurige arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst is beëindigd. De werkgever is dus niet verplicht een ontslagvergunning bij het UWV te vragen.
Verder is de hoogte van de compensatie niet onbeperkt maar gemaximeerd tot de hoogte van het moment dat de loondoorbetalingsverplichting stopt (2 jaar). Dit betekent dat indien een arbeidsovereenkomst ‘slapend’ wordt gehouden, deze periode niet voor compensatie in aanmerking komt.

Benodigde documenten voor aanvragen compensatie

Voor het aanvragen van de compensatie heeft u natuurlijk een aantal documenten nodig om de aanvraag te onderbouwen. Het UWV zelf geeft aan dat de ontslagvergunning, of de beëindigingsovereenkomst inclusief documenten waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was nodig zijn. Ook zal het UWV vragen naar documenten die aantonen welke gegevens zijn gebruikt om de transitievergoeding te berekenen. Het UWV zal deze opnieuw vaststellen aan de hand van de genoemde beperkingen. Tevens is een bewijs nodig dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk volledig is voldaan aan de werknemer.
Naast bovengenoemde documenten adviseer ik om (ook) de volgende documenten te bewaren indien u een beroep gaat doen op de compensatieregeling:

  • Arbeidsovereenkomst;
  • Loonstroken;
  • Berekening van de transitievergoeding.

Verder raad ik de werkgever aan om alvast een herinnering in de agenda te zetten dat vanaf 1 april 2020 de compensatie kan worden aangevraagd.
Indien u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft over het arbeidsrecht of een andere juridische vraag, neem dan contact op met uw vaste aanspreekjurist bij Keizersgracht Juristen.

mr. K. Peusch